Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – Zakład Hydrauliki Siłowej „HYDROMAR” Sp. z o.o.

(obowiązują od 01 maja 2022 r.)

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane w skrócie: OWS) wraz z drugostronną fakturą, potwierdzonym zamówieniem określają szczegółowo treść umowy zawartej pomiędzy nabywcą towarów (zwanym: Kupującym) a Zakładem Hydrauliki Siłowej Hydromar Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach, przy ul. Powstańców Wlkp. 57A, kod pocztowy 64‑500, NIP 7872137848, REGON 520429166, (zwanym: Hydromar lub Sprzedającym) i mają zastosowanie do wszystkich transakcji dokonywanych przez HYDROMAR z odbiorcami jego towarów, o ile pomiędzy stronami tj. HYDROMAR a Kupującym nie została zawarta odrębna umowa. W takim przypadku właściwe są tylko i wyłącznie postanowienia odrębnej umowy.

OWS jest dostępne na stronie internetowej www.hydromar.pl oraz w siedzibie Hydromar, a nadto dołączane jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia

Każdorazowa zmiana OWS będzie ogłaszana na stronie internetowej www.hydromar.pl i obowiązuje od chwili jej zamieszczenia w stosunku do umów zawieranych po tej dacie.

§ 2 Oferty i Zamówienia

Wszelkie materiały reklamowe, informacyjne, katalogi, zdjęcia, wzory umów, cenniki, foldery, formularze zamówień mają charakter jedynie informacyjny i stanowią zaproszenie do podjęcia negocjacji w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego (kc).

Zapis obowiązujący do odwołania – Wszystkie oferty składane przez Hydromar mogą zostać wycofane w dowolnym momencie, nawet jeśli określono termin ich przyjęcia.

Każda oferta, jeśli nie zostanie przyjęta przez Klienta w terminie do 10 dni roboczych, może podlegać aktualizacji – nie dotyczy indywidualnych zapisów w ofercie.

Zamówienie na oferowany przez Hydromar asortyment może być złożone w formie pisemnej lub dokumentowej i powinno zawierać wskazanie danych Kupującego, w tym firmy, adresu siedziby, NIP i dane do kontaktu zwrotnego, określenie zamawianego towaru wraz z ceną wynikającą z materiałów wskazanych w ust. 1 i jego ilości.

Hydromar w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi jego otrzymanie i wolę realizacji za uzgodnioną cenę, określając termin realizacji.

Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy popełnione przez Odbiorcę w treści zamówienia oraz wadliwy dobór zamawianych towarów i usług.

§ 3 Cena

Cena ustalana jest na podstawie kursów wymiany walut, kosztów materiałów, kosztów pracy obowiązujących w chwili złożenia oferty. Ceny, zarówno proponowane jak i potwierdzone, mogą ulec zmianie lub w przypadku istotnych zmian warunków rynkowych (w tym między innymi zmian kursów walut, kosztów logistyki, kosztów energii i pracy oraz cen surowców). Przed dostawą produktów może zostać zastosowana dopłata w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio przez Hydromar.

Do ceny zostaną doliczone koszty transportu towaru, o ile nie pokrywa ich Kupujący we własnym zakresie.

Do ceny zostaną doliczone koszty opakowań w następujący sposób: 1% od wartości netto towarów z faktury; w przypadku przesyłki paletowej dodatkowo 30 zł netto/ paleta.

Do zamówień poniżej 120 EUR lub 500 PLN netto będzie doliczona dopłata za niską wartość zamówienia odpowiednio 50 EUR lub 250 PLN.

Cena oraz dodatkowe koszty zostaną powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Termin płatności zostanie wskazany na fakturze VAT.

§ 4 Warunki dostawy

Terminy dostawy lub wykonania oraz czas realizacji zamówień będą uzgadniane indywidualnie z Kupującym lub określone przez Hydromar przy przyjęciu zamówienia (z uwzględnieniem wszelkich kwestii technicznych). Hydromar poinformuje Kupującego niezwłocznie o opóźnieniu w otrzymaniu dostaw z winy poddostawców (niezawinionych przez Hydromar).

Odbiór zamówionych towarów następuje transportem własnym Kupującego lub transportem osób trzecich z magazynu Hydromar (Incoterms EXW).

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania z magazynu Hydromaru. Strony przyjmują zgodnie, iż osoba podpisana na dokumencie odbioru lub liście przewozowym jako „odbiorca towaru” ‑ jest upoważniona w imieniu Kupującego do odbioru towaru. W przypadku braku zastrzeżeń Kupującego w momencie odbioru lub w dniu następnym jeśli dostawa miała miejsce po godzinach pracy Kupującego od momentu odbioru ‑ co do ilości i asortymentu towaru, uważa się, że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem. Jeśli Kupujący zwleka z odbiorem własnym towaru zgłoszonego do odbioru (powyżej 3 dni) Hydromar może go obciążyć dodatkowymi kosztami składowania i zabezpieczenia towaru w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zorganizuje dostawę i obciąży Kupującego jej kosztem.

Hydromar dołącza do każdej partii towaru fakturę, dowód dostawy wraz ze specyfikacją (ilościową i cenową) oraz na życzenie kupującego stosowne dokumenty gwarancyjne, deklaracje zgodności lub inne uzgodnione przez strony.

Wszelkie foldery, instrukcje i dokumenty techniczne, o ile strony inaczej nie ustaliły dostępne są na stronie internetowej www.hydromar.pl i nie będą doręczane w formie papierowej.

Hydromar nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego, niezgodnego z instrukcją użytkowania towaru rzecz Kupującego (urządzenia, maszyny).

W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego, realizacja zamówień może zostać wstrzymana do czasu uregulowania zobowiązań. W sytuacjach powtarzających się, Hydromar ma prawo wstrzymania uprawnień Kupującego do odroczonej płatności przelewem i zobowiązać do przedpłaty

Hydromar nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych

§ 5 Faktury VAT

Faktura zawiera dane wskazane przez Kupującego. Kupujący oświadcza, iż dane wskazane do faktury w zamówieniu są prawdziwe i prawidłowe. Strony zgodnie ustalają, iż wszelka korespondencja, w tym faktury będą uważane za skutecznie doręczone Kupującemu, jeżeli doręczone zostaną Kupującemu drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na adres wskazany na fakturze VAT albo wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, a w przypadku zmiany tego adresu na adres wskazany pisemnie Hydromar przez Kupującego. Korespondencja przesłana w sposób fizyczny na ww. adres dwukrotnie awizowana w tym zwrócona z adnotacją „adresat wyprowadził się” lub inną o podobnej treści będzie uważana za skutecznie doręczoną. Dostarczenie faktury na adres elektroniczny, wskazany jako obowiązujący w umowie/oświadczeniu Kupującego i Hydromaru uznaje się za skuteczne doręczenie w momencie wysłania (pod warunkiem braku elektronicznej informacji zwrotnej o braku doręczenia).

Każdorazowa zmiana adresu Kupującego powinna być dla swej ważności przekazana Hydromar na piśmie w terminie 7 dni od daty zmiany adresu.

§ 6 Gwarancja i reklamacja

Hydromar udziela gwarancji 6 m-cy od daty zakupu, o ile nie ustalono inaczej w odrębnej umowie.

Reklamacje winny być zgłaszane w formie pisemnej z jednoczesnym zabezpieczeniem towaru, maszyny lub urządzenia.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii normalnych części zużywających się, chyba że awaria takiej części wynika z wad materiałowych i wykonawczych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wad w podanym okresie przy normalnym i prawidłowym użytkowaniu, Sprzedający musi zostać niezwłocznie powiadomiony na piśmie, a po otrzymaniu pisemnej zgody Sprzedającego, części muszą zostać niezwłocznie zwrócone przez Kupującego do Sprzedającego.

Koszty nieuzasadnionych wezwań serwisowych ponosi Kupujący.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych w skutek zamontowania lub używania towaru niezgodnie z instrukcjami, o których mowa w §4, ani utraconych korzyści. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek prace naprawcze lub inne prace lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, które nie zostały przez niego zatwierdzone na piśmie przed rozpoczęciem takich prac lub przed dokonaniem takich wydatków, bez wyjątków. Działania te spowodują utratę gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wadliwego działania zakupionego towaru, w szczególności kosztów naprawy urządzeń, w których zamontowano towar.

Kupujący z tytułu gwarancji ma prawo do bezpłatnej naprawy wadliwego towaru, w przypadku braku możliwości naprawy, nastąpi wymiana na towar wolny od wad.

Hydromar winien udzielić pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia do jego siedziby reklamowanego towaru.

Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar lub jego część. Hydromar ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji do czasu uregulowania zaległych zobowiązań.

Wszelkie koszty poniesione w związku z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Kupujący W przypadku odrzucenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru w terminie 7 dni. Po tym terminie nieodebrany towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt, który Kupujący zobowiązuje się ponieść.

W przypadku realizacji produkcji towarów i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według projektu/wytycznych Kupującego, odpowiedzialność Hydromaru ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Kupującego materiały i ich właściwości. Hydromar nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za w/w produkty, skonstruowane lub zmodyfikowane zgodnie z projektem Kupującego. .

§ 9 Jakość towaru

Hydromar zapewnia, iż towar objęty zamówieniem odpowiada wszelkim wymaganiom określonym przez przepisy prawa oraz wiążące normy Unii Europejskiej.

Kupujący oświadcza, że jakość towaru jest mu znana i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

§ 10 Siła wyższa

Strony postanawiają, że nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, jeśli nastąpi ono na skutek działania siły wyższej.

Za działanie siły wyższej strony uznają zdarzenia nagłe i nieprzewidywalne, któremu nie można się przeciwstawić, w szczególności wojna, zamieszki, epidemie, działanie sił przyrody noszące znamiona klęski żywiołowej.

O wystąpieniu siły wyższej Strona, która się na nią powołuje powinna możliwie pilnie powiadomić drugą Stronę.

Strony powinny współdziałać w celu ograniczenia albo ominięcia skutków działania siły wyższej, aby możliwie wykonać przedmiot umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

Umowa, której treść stanowi zamówienie wraz z potwierdzeniem i niniejszymi OWS podlega prawu polskiemu, w szczególności w kwestiach nie uregulowanych jej postanowieniami zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Hydromar.

Call Now Button