General terms of sale

GENERAL TERMS OF SALE – ZHS “HYDROMAR”

(valid from 1.12.2018)

§ 1 Postanowienia ogólne

• Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane w skrócie: OWS) wraz z drugostronną fakturą, potwierdzonym zamówieniem określają szczegółowo treść umowy zawartej pomiędzy nabywcą towarów od HYDROMAR (zwanym: Kupującym) a Waldemarem Rys, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Rys Zakład Hydrauliki Siłowej „HYDROMAR” z siedzibą w Szamotułach, przy ul. Powstańców Wlkp. 57A, kod pocztowy 64-500, NIP 7871003815, REGON 631543551, (zwanym: Hydromar) i mają zastosowanie do wszystkich transakcji dokonywanych przez HYDROMAR z odbiorcami jego towarów, o ile pomiędzy stronami tj. HYDROMAR a Kupującym nie została zawarta odrębna umowa. W takim przypadku właściwe są tylko i wyłącznie postanowienia odrębnej umowy.

• OWS jest dostępne na stronie internetowej www.hydromar.pl oraz w siedzibie Hydromar, a nadto dołączane jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia

• Każdorazowa zmiana OWS będzie ogłaszana na stronie internetowej www.hydromar.pl i obowiązuje od chwili jej zamieszczenia w stosunku do umów zawieranych po tej dacie.

§ 2 Zamówienie

• Wszelkie materiały reklamowe, informacyjne, katalogi, zdjęcia, wzory umów, cenniki, foldery, formularze zamówień mają charakter jedynie informacyjny i stanowią zaproszenie do podjęcia negocjacji w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego (kc).

• Zamówienie na oferowany przez Hydromar asortyment może być złożone w formie pisemnej lub dokumentowej i powinno zawierać wskazanie danych zamawiającego, w tym firmy, adresu siedziby, NIP i dane do kontaktu zwrotnego, określenie zamawianego towaru wraz z ceną wynikającą z materiałów wskazanych w ust. 1 i jego ilości.

• Hydromar w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi jego otrzymanie i wolę realizacji za wskazaną cenę, określając termin realizacji i koszt transportu, w przypadku gdy kupujący nie odbiera towaru osobiście lub własnym transportem.

• Z chwilą doręczenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia, jego treść wraz z zamówieniem i OWS staje się obowiązującą regulacją nawiązywanych stosunków prawnych pomiędzy stronami.

• W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zamówienia umowę uważa się za niezawartą.

Mobile and industrial hydraulics.

Podpis pod zdjęciem

Call Now Button